Terms and Conditions

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

HoC: House of Chi bv, tezamen met aan haar gelieerde partijen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van HoC;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht; 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met HoC;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het Modelformulier voor herroeping die HoC ter beschikking stelt die een Consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door HoC georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van HoC

House of Chi bv, gevestigd te 1031 HN, Amsterdam Asterweg 18b, Nederland.


T: (020) 210-1763

E: sales@houseofchi.nl

KVK: 75097087

BTW nummer: NL860140842B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HoC en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij HoC in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. HoC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment dat ze op de website van HoC zijn gepubliceerd en zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen HoC en Consument. Consument wordt geacht op de hoogte te zijn van de gewijzigde voorwaarden en deze te hebben aanvaard door gebruik te maken van de producten en diensten van HoC na de publicatie van de gewijzigde voorwaarden.
 7. Indien de Consument niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, en daarbij een zwaarwegend belang aantoont, kan Consument een Duurovereenkomst met HoC opzeggen binnen 30 dagen na de publicatie van de gewijzigde voorwaarden. Indien de klant geen gebruik maakt van deze opzeggingsmogelijkheid, wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.
 8. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. HoC is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden HoC niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. HoC kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien HoC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 4. HoC heeft te allen tijde het recht het aanbod tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
 5. HoC levert onder andere kruiden(preparaten) en/of middelen voor extra energie, ontspanning en geestverruimende middelen. Het is belangrijk hier voorzichtig en op de juiste wijze mee om te gaan. De Consument dient zelf voldoende informatie bij deskundigen (derden) in te winnen voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst en ook daarna over de betreffende kruiden(preparaten) en middelen, de relevante wet- en regelgeving, het gebruik en de effecten van de kruiden(preparaten) en middelen en dient de kruiden(preparaten) en middelen op een zorgvuldige wijze te gebruiken.
 6. Indien HoC adviezen of instructies aan de Consument verschaft, kan de Consument hieraan geen enkel recht ontlenen. De Consument is (voor eigen rekening) verantwoordelijk voor het inschakelen van eigen, onafhankelijke deskundigen op het gebied van gezondheid, voeding, management, juridische aangelegenheden, etc.

Artikel 6 - Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is HoC naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Consument aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HoC geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor HoC niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van HoC of van Derden waarvan HoC op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen dan wel adviezen van overheidswege, epidemieën, pandemieën, schaarste aan grondstoffen of het te leveren product, (inkoop)prijsstijgingen van 10% of meer, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van HoC (zoals de achterliggende eigenaren/bestuurders, leidinggevend personeel en gespecialiseerde uitvoerende arbeidskrachten).
 3. HoC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat HoC zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan HoC bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan HoC retourneren, conform de door HoC verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan HoC. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan HoC heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door HoC bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal HoC dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 9 - Uitsluiting Herroepingsrecht

1. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
 • die door HoC tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HoC geen invloed heeft;
 • voor hygiënische producten waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
2. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de Bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan HoC producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar HoC geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Van prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal alleen sprake zijn indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan indien HoC dit bedongen heeft en:
 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is HoC niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 - Conformiteit en garantie

 1. HoC staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat HoC er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door HoC, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover HoC kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan HoC schriftelijk te worden gemeld.
 4. De garantietermijn van HoC komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. HoC is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van HoC en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 1. Zoals eerder genoemd in deze Algemene Voorwaarden, dient de Consument zelf de juridische en gezondheidsaspecten van diensten en (de eventueel daarop gebaseerde) producten te onderzoeken. Dat geldt ook voor producten die buiten Nederland worden verhandeld en/of gebruikt. HoC is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar diensten of (eventueel daarop gebaseerde) producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland, daar niet of slechts tegen aanvullende voorwaarden mogen worden ingevoerd, daar niet of slechts onder aanvullende en/of beperkende voorwaarden mogen worden gebruikt, etc. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wet- en regelgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importwet- en -regelgeving. De Consument is zelf verantwoordelijk voor dergelijke wet- en regelgeving, ook indien zij de producten invoert/doorvoert en/of gebruikt of laat gebruiken in andere landen dan Nederland en dient dit voor het sluiten van de Overeenkomst zelf te controleren (ondanks eventuele uitingen van HoC hierover).
 2. De Consument vrijwaart HoC voor iedere aanspraak van Derden op grond van het feit dat diensten of (eventueel daarop gebaseerde) zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (binnen en buiten Nederland).
 3. De Consument vrijwaart HoC voor iedere schadeaanspraak van Derden die het gevolg is van het gebruik van door HOC geleverde diensten en (eventueel daarop gebaseerde) zaken.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

 1. HoC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal HoC het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal HoC zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van HoC.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij HoC tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan HoC bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De Consument dient producten direct na levering, en diensten direct na afloop van de uitvoering van (het betreffende onderdeel van) de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na de uitvoering van de diensten of levering van producten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan HoC te worden medegedeeld. Indien de Consument geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de diensten of producten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de de diensten aan de Overeenkomst beantwoorden.
 9. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Consument binnen 24 uur na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan HoC mede te delen. 
 10. Indien de Consument verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel HoC van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Consument het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Consument onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
 11. Geringe afwijkingen waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de bruikbaarheid van de producten of diensten, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt geven de Consument noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling te weigeren.
 12. Indien vaststaat dat een product of dienst niet conform de Overeenkomst is afgeleverd respectievelijk uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan HoC en dat tijdig en op de juiste wijze aan HoC is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal HoC de dienst alsnog correct nakomen dan wel (naar keuze van HoC) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Consument voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) het product of de dienst.
 13. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij HoC, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Consument.
 14. Reclames geven de Consument niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

Artikel 13 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als HoC voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd waarbij de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand. 

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan HoC te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de Consument heeft HoC behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HoC, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij HoC ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HoC binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een Geschil.
Artikel 16 - Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen HoC en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.